En la reunión del Consejo Escolar del Colegio la Baronía San Antonio Abad de Gilet celebrada el día 13 de abril de 2011, se aprobaron las modificaciones al Reglamento de Régimen Interior de nuestro centro, que incluye el Anexo I con las Normas de Convivencia en el mismo. 

Art. I Assistència i puntualitat
És obligació dels alumnes assistir diàriament i amb puntualitat a classe i a qualsevol altra activitat que a criteri del Centre, es considere obligatòria. En cap cas podrà entrar l’alumne una vegada començada la classe sense una justificació.

Art. II Entrades i eixides
1. L’horari d’entrada en el Col·legi és a les 8:40 al matí i a les 16:00 de la vesprada.
2. Si hagués alguna raó que justifiqués el retard, haurà de ser comunicada amb anterioritat i confirmat pels pares.
3. Les absències abans d’acabar la jornada escolar haurien de ser justificades igualment
4. No es permetrà l’entrada al recinte del col·legi una vegada es tanquen les portes a partir de les 8:31 excepte en circumstàncies excepcionals.
5. Aquells alumnes que arriben injustificadament tard a les classes, ja siga a les primeres hores del matí i de la vesprada, com en els canvis entre classe i classe, tindran la seua anotació corresponent amb la repercussió que això comporte en la nota.

Art. III Vestimenta i endreçament personal.
Els alumnes han d’acudir al centre amb vestimenta adequada per en una institució educativa i degudament endreçats.

Art. IV Funcionament intern de la classe
1. L’alumne haurà de ser puntual i tenir els materials preparats abans que un professor entre en l’aula.
2. L’alumne atendrà i respectarà la tasca docent del professor perquè la matèria puga ser impartida.
3. Així mateix caldrà mantenir un clima idoni d’estudi per al normal funcionament de la classe.

Art. V Ordre i neteja de la classe
1. Els alumnes han de cuidar i respectar totes les instal·lacions, material i mobiliari de la classe i col·laborar en el seu manteniment.
2. Durant el canvi de classe, els alumnes haurien de romandre en l’aula.
3. Han d’utilitzar correctament les papereres.
4. Després de les classes, els alumnes no podran romandre en l’aula si no és acompanyats del Professor corresponent.

Art. VI Pati i Esbarjo
1. L’alumne ha de ser educat i respectuós en els lavabos.
2. Fer bon ús de les instal·lacions (fonts, bancs, papereres, etc.).
3. Evitar jocs violents que puguen danyar els companys o deteriorar les instal·lacions.
4. Respectar els jocs dels menors.

Art. VII Ús dels lavabos.

1.- L’alumne no podrà anar als lavabos en horari de classes, exceptuant algun cas greu que precisara el seu ús.
2.- L’alumne haurà de fer un bon ús dels lavabos (paper, W.C. i altra) mantenint un grau mínim d’higiene.
3.- L’alumne també farà un bon ús dels mateixos situats en el pati (veure pati i esbarjo).

Art. VIII Menjador
1. El menjador i les seues normes de funcionament quedaran regulades pel corresponent reglament del mateix.
2. En el menjador els alumnes haurien de respectar les normes d’higiene, neteja i educació.
3. Els alumnes que utilitzen el menjador no podran eixir del Col·legi ni abans ni després del mateix llevat que tinguen l’autorització expressa i per escrit dels pares.
4. Els alumnes que no utilitzen aquest servei no podran entrar en el recinte del menjador a l’hora establida per al menjar.

Art. IX Activitats Complementàries
1 . Les activitats complementàries formen part de l’activitat educativa del Centre. L’alumne haurà de comportar-se en elles dignament i amb responsabilitat.
2. També en les activitats complementàries estarà prohibit a l’alumne l’ús d’aparells electrònics que atempten contra la intimitat de les persones com mòbils, càmeres, etc.

Art. I Asistencia y puntualidad
Es obligación de los alumnos asistir diariamente y con puntualidad a clase y a cualquier otra actividad que a criterio del Centro, se considere obligatoria. En ningún caso podrá entrar el alumno una vez comenzada la clase sin una justificación.

Art. II Entradas y salidas
1. El horario de entrada en el Colegio es a las 8:40 por la mañana y a las 16:00 por la tarde.
2. Si existe alguna razón que justifique el retraso, habrá de ser comunicada con anterioridad y confirmada por los padres.
3. Las ausencias antes de acabar la jornada escolar habrían de ser justificadas igualmente.
4. No se permitirá la entrada al recinto del colegio una vez se cierren las puertas a partir de las 8:50 excepto en circunstancias excepcionales.
5. Aquellos alumnos que lleguen injustificadamente tarde a las clases, ya sea a las primeras horas de la mañana o de la tarde, como en los cambios entre clase y clase, tendrán su anotación correspondiente con la repercusión que ello conlleve en la nota. 

Art. III Vestimenta y aseo personal.
Los alumnos han de acudir al centro con la vestimenta adecuada en una institución educativa y debidamente aseados.

Art. IV Funcionamiento interno de la clase 
1.- El alumno tendrá que ser puntual y tener los materiales preparados antes de que un profesor entre en el aula.
2.- El alumno atenderá y respetará la tarea docente del profesor porque la materia pueda ser impartida.  
3.- Así mismo habrá que mantener un clima idóneo de estudio para el normal funcionamiento de la clase. 

Art. V Orden y limpieza de la clase 
1.- Los alumnos tienen que cuidar y respetar todas las instalaciones, material y mobiliario de la clase y colaborar en su mantenimiento.
2.- Durante el cambio de clase, los alumnos tendrían que permanecer en el aula.   
3.- Tienen que utilizar correctamente las papeleras.
4.- Después de las clases, los alumnos no podrán permanecer en el aula si no es acompañados del Profesor correspondiente. 

Art. VI Patio y Recreo
1.- El alumno tiene que ser educado y respetuoso en los lavabos.
2.- Hacer buen uso de las instalaciones (fuentes, bancos, papeleras, etc.).  
3.- Evitar juegos violentos que puedan dañar los compañeros o deteriorar las instalaciones.
4.- Respetar los juegos de los más pequeños. 

Art. VII Uso de los lavabos.
1.- El alumno no podrá ir a los lavabos en horario de clases, exceptuando algún caso grave que precisara su uso.
2.- El alumno tendrá que hacer un buen uso de los lavabos (papel, W.C. y otra) manteniendo un grado mínimo de higiene.
3.- El alumno también hará un buen uso de los mismos situados en el patio (ver patio y recreo). 

Art. VIII Comedor
1. El comedor y sus normas de funcionamiento quedarán reguladas por el correspondiente reglamento del mismo.
2. En el comedor los alumnos tendrían que respetar las normas de higiene, limpieza y educación.  
3. Los alumnos que utilizan el comedor no podrán salir del Colegio ni antes ni después del mismo salvo autorización expresa y por escrito de los padres.
4. Los alumnos que no utilizan este servicio no podrán entrar en el recinto del comedor en la hora establecida para la comida.

Art. IX Actividades Complementarias
1.- Las actividades complementarias forman parte de la actividad educativa del Centro. El alumno tendrá que comportarse en ellas dignamente y con responsabilidad.
2.- También en las actividades complementarias estará prohibido al alumno el uso de aparatos electrónicos que atenten contra la intimidad de las personas como móviles, cámaras, etc.