Calendari eleccions al Consell Escolar 2017

La Junta Electoral, una vegada constituïda, d’acord amb el reglament vigent i la Resolució de la Conselleria d´Educació de 13  de setembre de 201establix el següent calendari electoral :
9 d’octubre §   Elaboració del Cens Electoral

§   Elaboració de les Normes electorals

§   Anunci del procés electoral ( comunicacions, normes,  )

10 d’octubre §   Sorteig públic dels components de la Junta Electoral
16 d´octubre §   Constitució de la Junta Electoral: Aprovació i publicació del cens electoral, fixació del calendari electoral i periode presentació de candidatures
Fins el 30 d’octubre §   Reclamació al Cens Electoral
2 de novembre §   Resolució reclamacions per la Junta Electoral.
Fins el 6 de novembre a les 18:00 hores §   Presentació de Candidaturas.

 

7 de novembre §   Publicació de la llista provisional de candidats.

 

9 de novembre §   Termini per a posibles reclamacions a la llista provisional de candidats.
13 de novembre §   Termini per a resoldre la junta electorales posibles reclamacions.

§   Sorteig públic de les meses electorals.

§   Publicació de la convocatòria del día de les eleccions.

§   Darrer día per sol.licitar a la Junta electoral  documentació pel vot per correu.

20 de novembre §   Constitució de les meses electorals
23 de novembre §   CELEBRACIÓ ELECCIONS

§        Entrega d´actes meses electorals al President Junta Electoral.

1 de desembre §   Proclamació dels candidats elegits per la Junta Electoral.

§   Publicació acta dels candidats elegits.

§   Comunicació i remissió a la Direcció Territorial d´Educació de l´acta de proclamació de candidats electes

2 de desembre §   REMISSIÓ DE L’ACTA DE PROCLAMACIÓ DE CANDIDATS ELECTES A LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’ EDUCACIÓ
11 de desembre §   SESSIÓ CONSTITUTIVA DEL NOU CONSELL ESCOLAR

§   Comunicació a la Direcció Territorial d´ Educació