Banc de Llibres / Banco de Libros

Per a sol·licitar estar inclòs en el Banc de Llibres s’han d’haver retornat els llibres del curs anterior en el centre on es van cursar els estudis. Recordeu que els llibres del Banc de Llibres es faciliten en qualitat de préstec i que han de ser retornats al final del curs. La seua deterioració greu o pèrdua suposa una despesa de reposició que el col·legi té establit en 15 €.
Para solicitar estar incluido en el Banco de Libros se tienen que haber devuelto los libros del curso anterior en el centro donde se cursó los estudios. Recordad que los libros del Banco de Libros se facilitan en calidad de préstamo y que han de ser devueltos al final del curso. Su deterioro grave o pérdida supone un gasto de reposición que el colegio tiene establecido en 15 €.